ATC – wiedza dla biznesu

Szkolenia, Kursy, Poradniki

Zamówienia publiczne i przetargi – co warto wiedzieć?

Zamówienia publiczne na roboty drogowe

Zamówienia publiczne to odpłatne umowy, zawierane między podmiotem publicznym a wykonawcą, których przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Potocznie zamówienia publiczne nazywamy przetargami publicznymi. Zasady przeprowadzania przetargów określa Prawo Zamówień Publicznych, które jest niezwykle złożonym aktem. Dlatego też tak dużą popularnością cieszą się szkolenia z zamówień publicznych, kursy PZP i warsztaty praktyczne z procedur przetargowych.

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

Podstawowym aktem prawnym w dziedzinie przetargów i zamówień publicznych są:

 • Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z dnia 29 stycznia 2004 r.) z 2004 roku, która zastąpiła ustawę o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 1994 r. nr 76, poz. 344 z dnia 10 czerwca 1994 r.).
 • dyrektywy Unii Europejskiej, w szczególności 2004/18/WE, 2004/17/WE, 89/665/EWG i 92/13/EWG.

Prawo zamówień publicznych (w skrócie PZP) to szczegółowy zespół rozwiązań formalnych i procedur regulujących zasady wydatkowania środków publicznych w obszarze doboru wykonawców i usług oraz produktów będących przedmiotem zamówienia.

PZP jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów publicznych (administracja publiczna, administracja rządowa i samorządowa…), w tym również dla wszystkich jednostek finansowanych ze środków publicznych, jeśli dokonują one nabycia dostaw, robót budowlanych lub usług.

Zasady udzielania zamówień publicznych

Zasada uczciwej konkurencji – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego musi być przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej i wolnej konkurencji.

Zasada bezstronności i obiektywizmu – zabronione jest uczestniczenie w postępowaniu przetargowym ze strony Zamawiającego osób związanych z Wykonawcą.

Zasada równości – wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie powinny być traktowane na równi sobie, na jednakowych zasadach i prawach.

Zasada jawności – wszystkie istotne informacje i dokumenty związane z przetargiem powinny być powszechnie dostępne i jawne.

Zasada prymatu trybów przetargowych – przetarg nieograniczony i ograniczony mają pierwszeństwo w procedurach dotyczących zamówień publicznych.

Na mocy Prawa Zamówień Publicznych zarówno Zamawiającym, jak i Wykonawcom przysługują określone prawa i obowiązki. Przykładowo PZP gwarantuje Wykonawcom na przykład praw do zgłaszania protestów, złożenia odwołania, domagania się wyjaśnień i informacji w związku z opisem przedmiotu zamówienia, składania zapytań i otrzymania odpowiedzi dotyczących postępowania i przedmiotu przetargu.

PZP nakłada na Wykonawcę również szereg obowiązków, których spełnienie jest konieczne, aby ubiegać się o zamówienie publiczne, czyli startować w przetargu. Są to między innymi obowiązek przedstawienia niezbędnej dokumentacji, działania w określonych terminach, udowodnienia braku zaległości w podatkach czy składkach itp.

Urząd Zamówień Publicznych

Główną instytucją publiczną dbającą o prawidłowe funkcjonowanie całego systemu zamówień publicznych w Polsce jest Urząd Zamówień Publicznych. Główne zadania stojące przed UZP to:

 • opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu  zamówień publicznych,
 • przygotowanie analiz i danych dotyczących działania systemu zamówień publicznych,
 • szerzenie wiedzy z zakresu zamówień publicznych, w tym poprzez organizowanie szkoleń, kursów, konferencji i warsztatów oraz prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie elektronicznego Biuletynu Zamówień Publicznych,
 • nadzór nad funkcjonowaniem środków ochrony prawnej w ramach procedur odwoławczych określonych w PZP,
 • prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie zamówień publicznych.

Szkolenia zamówienia publiczne, kursy z zamówień publicznych

Złożoność tematyki zamówień publicznych oraz praktyki przetargów publicznych powoduje, że firmy biorące udział w przetargach potrzebują stale podnosić poziom wiedzy i praktycznych umiejętności pracowników zaangażowanych w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Zapotrzebowanie na wiedzę wpływa na szeroką ofertę rynku szkoleniowego w zakresie kursów, warsztatów i szkoleń z PZP, praktyki zamówień publicznych oraz szkoleń i kursów dla specjalistów ds. zamówień publicznych. Szkolenia takie dostępne są nie tylko dla firm starających się o zamówienia publiczne, ale również dla pracowników instytucji ogłaszających przetargi.

Wiele z usług, produktów i kontraktów zamawianych przez administrację publiczną, zwłaszcza w obszarze inwestycji w infrastrukturę (drogową, kolejową, lotniczą czy portową), a także w medycynie i opiece zdrowotnej, edukacji i kształceniu, obronności i bezpieczeństwie zamawianych jest właśnie w ramach systemu zamówień publicznych. Stąd też ogromna liczba szkoleń i kursów z PZP dostępnych zarówno online, jak i stacjonarnie w miastach takich jak: Warszawa, Poznań, Białystok, Rzeszów, Gdańsk, Kraków, Kielce, Lublin, Szczecin, Opole, Gdynia, Łódź, Katowice, Radom, Białystok, Gorzów Wielkopolski, Bydgoszcz czy Toruń.

Szkolenia z zamówień publicznych znajdziemy na https://eventis.pl/szkolenia/zamowienia-publiczne. Strona zawiera też kursy z zamówień publicznych online, warsztaty z PZP, konferencje dotyczące zmian w Prawie Zamówień Publicznych oraz wszelkiego typu inne szkolenia z przetargów, postępowania o zamówienie publiczne itp.

Program szkoleń z zamówień publicznych, kursów PZP, warsztatów dla specjalistów zamówień publicznych

Na rynku szkoleniowym znajdziemy cały szereg ofert szkoleń z zamówień publicznych online i stacjonarnych, kursów poświęconych PZP i przetargom realizowanych zdalnie, przez Internet oraz w formule kursów multimedialnych. Najczęściej spotykane szkolenia i kursy z PZP to między innymi:

 • kursy i szkolenia omawiające ustawę Prawo zamówień publicznych oraz jej nowelizacje,
 • kursy i praktyczne warsztaty z elektronizacji zamówień publicznych,
 • szkolenia zamówienia publiczne w wersji dla zamawiających,
 • szkolenia zamówienia publiczne w wersji dla wykonawców,
 • szkolenia z audytu i kontroli zamówień publicznych,
 • kursy na specjalistę ds. zamówień publicznych,
 • zamówienia publiczne w praktyce: kursy, warsztaty i szkolenia dla początkujących i dla zaawansowanych,
 • kurs zamówienia publiczne dla początkujących online.

Kurs specjalista ds. zamówień publicznych

Wiele z przedstawionych kursów i szkoleń przygotowuje do wypełniania roli specjalisty ds. zamówień publicznych – zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy. Rolą tego typu stanowisk jest organizowanie postępowań i przetargów o roboty, produkty i usługi. Osoby pracujące na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych cechować powinna szeroka wiedza z zakresu PZP, umiejętności praktyczne dotyczące przebiegu postępowań i przetargów oraz chęć stałego podnoszenia wiedzy. Szkolenia specjalista ds. zamówień publicznych znajdziemy zarówno w formie szkoleń online, jak i typowych szkoleń stacjonarnych.

Jedna odpowiedź do „Zamówienia publiczne i przetargi – co warto wiedzieć?”

 1. Awatar Mirko
  Mirko

  Połapanie się w polskim prawie zamówień publicznych to jak przebiec setkę szybciej niż Bolt 😛 Nie ma mocnych na polski parlament 😛

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *