ATC – wiedza dla biznesu

Szkolenia, Kursy, Poradniki

Inteligencja i rodzaje inteligencji

Zdjęcie mężczyzny, który intensywnie myśli

Dowiedz się czym jest inteligencja, jaka jest jej definicja oraz jakie są najczęściej wyróżniane typy inteligencji. Poznaj 8 rodzajów inteligencji Gardnera, sprawdź czym różnią się inteligencja twarda (IQ), emocjonalna (EQ) i intrapersonalna.

Inteligencja – definicja

Co to jest inteligencja? Inteligencja to zdolność do myślenia, rozumowania, uczenia się, rozwiązywania problemów, planowania, przetwarzania informacji, zdobywania wiedzy i osiągania celów. Istnieje wiele definicji inteligencji, a jej natura i źródła pozostają przedmiotem dyskusji wśród naukowców.

Najbardziej znaną i wpływową definicję inteligencji przedstawił psycholog amerykański, Lewis Terman, który uważał, że inteligencja to „zdolność intelektualna ogólna, która obejmuje umiejętności myślowe, takie jak rozumowanie, planowanie, rozwiązywanie problemów, myślenie abstrakcyjne, zrozumienie złożonych idei, uczenie się szybko i łatwo”.

Jednym z najbardziej wpływowych modeli inteligencji jest teoria wielorakiej inteligencji opracowana przez Howarda Gardnera, który wyróżnił osiem różnych rodzajów inteligencji, opartych na zdolnościach, takich jak językowa, matematyczna, przestrzenna, kinestetyczna, muzyczna, interpersonalna, intrapersonalna i naturalistyczna.

Rodzaje inteligencji

Istnieje wiele podejść do klasyfikacji rodzajów inteligencji, a każde z nich proponuje inną listę typów. Najbardziej popularne podejście to teoria Gardnera wyróżniająca 8 rodzajów inteligencji. Omówimy je w dalszej części artykułu. Inne podejście proponuje listę 12 rodzajów inteligencji, w tym: sensoryczną, intuicyjną, logiczną, werbalną, przestrzenną, interpersonalną, muzyczną, umysłowo-cielesną, techniczną, wizualną i twórczą.

Często w obiegu spotyka się również następujące rodzaje inteligencji:

 • inteligencja intrapersonalna,
 • inteligencja emocjonalna (EQ),
 • inteligencja twarda (IQ).

Omówimy je dokładniej w dalszej części artykułu ze względu na ich powszechność użycia. Warto jednak zaznaczyć, że klasyfikacja rodzajów inteligencji jest nadal przedmiotem dyskusji i nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jakie są wszystkie rodzaje inteligencji.

Teoria wielorakiej inteligencji Howarda Gardnera

Teoria wielorakiej inteligencji opracowana przez amerykańskiego psychologa Howarda Gardnera zakłada, że istnieje wiele różnych rodzajów inteligencji, a każdy człowiek posiada je w różnym stopniu. Zdaniem Gardnera, standardowa ocena IQ, która skupia się tylko na inteligencji werbalnej i matematycznej, nie jest w stanie oddać całego spektrum ludzkiej inteligencji.

Według teorii Gardnera, istnieją osiem różnych rodzajów inteligencji:

 1. Inteligencja lingwistyczna – to umiejętność posługiwania się słowami, wykorzystywania języka w komunikacji z innymi oraz łatwość w uczeniu się języków obcych.
 2. Inteligencja matematyczno-logiczna – to umiejętność logicznego myślenia, rozwiązywania problemów matematycznych, przeprowadzania eksperymentów naukowych oraz dokonywania analizy danych.
 3. Inteligencja przestrzenna – to umiejętność wyobrażania sobie przestrzeni i obrazów w myślach, łatwość w orientowaniu się w otoczeniu oraz zdolność do rysowania i malowania.
 4. Inteligencja kinestetyczna (ruchowa) – to zdolność koordynacji ruchowej, precyzyjne wykonywanie czynności manualnych, a także łatwość w nauce sportów.
 5. Inteligencja muzyczna – to zdolność do rozróżniania dźwięków, umiejętność gry na instrumencie oraz komponowania muzyki.
 6. Inteligencja interpersonalna – to zdolność do rozumienia i wpływania na ludzi oraz do budowania relacji międzyludzkich.
 7. Inteligencja intrapersonalna – to umiejętność rozumienia swoich emocji, własnych potrzeb i celów życiowych, a także umiejętność radzenia sobie z nimi.
 8. Inteligencja naturalistyczna – to zdolność do rozpoznawania wzorców w świecie przyrody, rozumienia relacji między organizmami i ich otoczeniem oraz identyfikowania i klasyfikowania gatunków.

W teorii wielorakiej inteligencji każdy z wymienionych rodzajów inteligencji ma takie samo znaczenie i nie ma jednego, nadrzędnego rodzaju inteligencji. Każdy człowiek posiada różne poziomy każdej z tych inteligencji, co oznacza, że każdy ma swój indywidualny potencjał i możliwości rozwoju.

Teoria ta była krytykowana przez niektórych badaczy, jednak wciąż pozostaje ważnym wkładem w badania nad inteligencją i kształtowaniem systemu edukacji. Wiele szkół na całym świecie wykorzystuje tę teorię do opracowywania programów nauczania i rozwoju.

Inteligencja twarda (IQ)

Co to jest inteligencja twarda (IQ)? Inteligencja twarda (IQ) to tradycyjna koncepcja inteligencji, która odnosi się do zdolności poznawczych, takich jak rozwiązywanie problemów, myślenie abstrakcyjne, zdolność analityczna, zdolność do uczenia się i zapamiętywania informacji. IQ jest mierzony za pomocą testów inteligencji, takich jak test WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale) i innymi podobnymi testami, które zawierają różne zadania związane z matematyką, językiem, przestrzenią i logicznym rozumowaniem.

IQ został wprowadzony jako wskaźnik ogólnej inteligencji przez francuskiego psychologa Alfreda Bineta w 1904 roku, a później został rozpowszechniony przez Davida Wechslera w 1939 roku, który opracował jedne z najbardziej popularnych testów IQ. IQ jest powszechnie stosowane w szkołach, w rekrutacji do pracy i w badaniach naukowych.

W przeciwieństwie do inteligencji emocjonalnej (EQ), IQ skupia się na zdolnościach poznawczych, które niekoniecznie mają wpływ na zdolności emocjonalne i społeczne. Nie oznacza to jednak, że IQ nie jest ważne, ponieważ zdolności poznawcze są ważnymi składnikami wielu dziedzin życia, w tym akademickiego i zawodowego sukcesu. Jednakże, IQ nie jest jedynym wskaźnikiem sukcesu, a EQ również odgrywa ważną rolę w wielu aspektach życia.

Inteligencja emocjonalna (EQ)

Co to jest inteligencja emocjonalna (EQ)? Inteligencja emocjonalna (EQ) to zdolność do rozpoznawania, rozumienia i regulowania własnych emocji oraz emocji innych ludzi. Koncepcja inteligencji emocjonalnej opiera się na założeniu, że nasze emocje, a także umiejętność ich kontrolowania, wpływają na nasze zachowanie i relacje z innymi ludźmi.

Inteligencja emocjonalna składa się z pięciu elementów:

 • świadomości emocjonalnej, czyli zdolności do rozpoznawania i nazwania własnych emocji,
 • regulacji emocjonalnej, czyli umiejętności zarządzania emocjami i dostosowania ich do sytuacji,
 • motywacji emocjonalnej, czyli zdolności do korzystania z emocji w celu podejmowania decyzji i osiągania celów,
 • empatii, czyli zdolności do zrozumienia emocji innych ludzi,
 • umiejętności budowania relacji, czyli zdolności do komunikacji, współpracy i rozwiązywania konfliktów.

Koncept inteligencji emocjonalnej został zaproponowany przez Petera Saloveya i Johna Mayera w 1990 roku, a popularność zyskał dzięki książce Daniela Golemana „Emotional Intelligence”, która ukazała się w 1995 roku i stała się bestsellerem. Od tego czasu, wiele badań potwierdziło wpływ inteligencji emocjonalnej na różne aspekty życia, takie jak zdrowie, związki interpersonalne, kariera zawodowa czy ogólne zadowolenie z życia.

Czytaj też: Poznaj NVC, czyli komunikację bez przemocy

Inteligencja intrapersonalna

Co to jest inteligencja intrapersonalna? Inteligencja intrapersonalna to jeden z rodzajów inteligencji w teorii wielorakich inteligencji Howarda Gardnera. Odnosi się do zdolności związanych z introspekcją, czyli umiejętności rozumienia samego siebie, swoich emocji, motywacji, pragnień i celów życiowych.

Osoby posiadające wysoką inteligencję intrapersonalną są w stanie skutecznie radzić sobie z emocjami, rozumieć swoje reakcje emocjonalne i wpływające na nie czynniki. Potrafią określić swoje mocne strony i słabości, co pozwala im skutecznie planować swoje działania i podejmować decyzje zgodne z ich celami i wartościami.

Inteligencja intrapersonalna obejmuje także zdolność do samokontroli, podejmowania decyzji, koncentracji, motywacji oraz planowania długoterminowego. Osoby z wysoką inteligencją intrapersonalną są w stanie samodzielnie rozwiązywać problemy i osiągać cele, bez potrzeby wsparcia innych.

To nie koniec artykułu: czytaj dalej na kolejnej stronie!

Strony: 1 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *